برنامه کنکورهای آزمایشی دانش آموزان  سال دوازدهم  

سال تحصیلی 1402/1403 تابستان

رشته ریاضی  فیزیک   و تجربی دبیرستان دکتر معین

مرحله

ماه

روز

تاریخ

بوجه بندی

اول

مرداد ماه

پنج شنبه

19/5/1402

پایه

دوم

شهریورماه

سه شنبه

14/6/1402