برنامه امتحانات   مستمر آبان ماه 98   ساعت شروع 8 صبح    

                                        دبیرستان  غیر دولتی دکتر معین

 

ایام هفته

تاریخ

دهــم 8 صبح

یازدهــم 8صبح

دوازدهــم

دوشنبه

98/8/6

ریاضی

     حسابان - ریاضی

فیزیک

چهار شنبه

98/8/8

عربی

عربی

     حسابان - عربی تجربی

 یکشنبه

98/8/12

فیزیک

فیزیک

گسسته - ریاضی 

 سه شنبه

98/8/14

دینی

دینی

دینی

شنبه

98/8/18

شیمی

شیمی

 شیمی

دو شنبه

98/8/20

انگلیسی

       انگلیسی

ادبیات

چهارشنبه

98/8/22

ادبیات

ادبیات

هندسه

شنبه

98/8/25

هندسه - زیست

هندسه - زیست

عربی ریاضی-زیست