ریف

 

 

گروه ادبیات

نام و نام خانوادگی

سابقه کار

مدرک

 پایه

1

 جمشید دیداری

35 سال

لیسانس

یازدهم

2

ذبیح اله فاضلی

20 سال

فوق لیسانس

 یازدهم

3

مظاهر کیان

27سال

لیسانس

دهم