ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

پایه

1

 

 

    فیزیک

       

2

عباس   منیعی

 لیسانس

25 سال

دهم

3

حامد رهدار   

 دکترای فیزیک

17

یازدهم

4

 

قربانعلی مهرابی

لیسانس  

30 سال

دوازدهم