قبولشدگان دانشگاه تهــــران

ردیف
نام و نام خانوادگی
سال قبولی
 رشته قبولی
1
سیدمحمد حسینی
1384
مهندسی جامدات
2
سهیل  سلیمانی
1384
مهندسی مدیریت
3
پژمان  نکومنش
1384
مهندسی مدیریت
4
امید  بخشی
1384
ریاضیات محض
5
امیرحسین اسماعیلی
1387
مهندسی مکانیک
6
آرمین  بایی
1388
مدیریت مالی
7
علیرضا پورمحمدی
1389
مهندسی آب
8
محمدرضا  همایی
1390
مهندسی عمران
9
بهنیا  بهمنی
1390
مهندسی برق
10
احسان  هادی
1391
مهندسی شیمی
11
دانیال  پرشکوه
1395
مهندسی مکانیک
12
حسین رضازاده
1395
مهندسی مکانیک
13
نیما  کرمی
1400
مهندسی نقشه برداری
14
سهیل   همت پور
1400
مهندسی علوم آب