برنامه امتحانات معــرفی سال دوازدهم درفروردین و اردیبهشت ماه 1400

دبیرستان دکتر معین


 ایام هفتـــه تاریــخ  نام درس
چهارشنبه
1400/1/25
دینی
شنبه 1400/1/28 سلامت وبهداشت
 دوشنبه 1400/1/30 شیمی 
چهارشنبه 1400/2/1 زبان 3
 شنبه 95/2/4 ریاضیات گسسته
دوشنبه 1400/2/6 هندسه --- زیست شناسی
چهارشنبه 1400/2/8 عربی 3
شنبه 1400/2/11 فیزیک 3 
دو شنبه 1400/2/13 ادبیات 3 
چهار شنبه  1400/2/15 حسابان --- ریاضی 3 
شنبه 1400/2/18 علوم اجتماعی


                   کلیه امتحانات ساعت   12  برگزار میگــردد .

        سؤالات در سطح امتحان نهایی سال دوازهم کلیه کتاب طرح میشود .