برنامه امتحانات معــرفی سال سوم در اردیبهشت ماه 1395

      دبیرستان دکتر معین

 

 ایام هفتـــه تاریــخ  نام درس
یکشنبه
95/1/29
ادبیات فارسی
سه شنبه 95/1/31 زبان فارسی
 شنبه 95/2/4 حسابان - زمین شناسی
دوشنبه 95/2/6 هندســه - ریاضی
چهار شنبه 95/2/8 عربی
یک شنبه 95/2/12 جبرو احتمال - زیست شناسی
سه شنبه 95/2/14 دین و زندگی
     
شنبه 95/2/18 شیمی
دو شنبه 95/2/20 زبان انگلیسی
چهار شنبه  95/2/22 فیزیک

 

        کلیه امتحانات ساعت7/45 صبح برگزار میگــردد .

        سؤالات در سطح امتحان نهایی سال سوم از کلیه کتاب طرح میشود .