ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

سابقه کار

پایه

 

1

جغرافیا

ناصر فلامرزی

 لیسانس

       تاریخ

30س

دهم - یازدهم