قبولی چشمگیر دانش آموزان دکتر معین در دانشگاهای سراسر کشور شهریور 1396

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

نام دانشگاه

1

محمد کهن ترابی

مهندسی کانمپیوتر

خوارزمی کرج 

2

مهدی ملایی

مهندسی مکانیک

خوارزمی کرج