اصول و اهداف پرورشی دبيرستان

  1- بررسی و نظارت مستمـر بر نظافت و بهداشت محیط دبیرستان .

   2 - آگاهی مسائل آموزشی و تربیتی با تابلو های نصب شده در دبیرستان . 

   3 - تشویق دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های انجمن اسلامی و بسیج دانش آموزی .

   4 - توجیه نمودن دانش آموزان جهت رعایت مسائل اخلاقی و شرعـی وپوشش اســلامی .

  5 - اجرای برنامه های اردویی یک روزه در طی هر ترم و تشکیل جلسات شورای دانش آموزان .

  6 - مشارکت دانش آموزان در کمک به کارهای پرورشی و تربیتی و تشویق به شرکت در نماز جماعت .

 7 - برنامه ریزی اعیاد مذهبی وملی و برگزاری آنها با نماینده دانش آموزان و کمک از دانش آموزان .

 8 - تشکیل جلسات انجمن اولیا و کمک از اولیای متخصص در جهت همکاری با آموزشگاه و موارد پرورشی و تربیتی دبیرستان .

9 - تشویق و ترغیب دانش آموزان به رعایت مسائل اخلاقی و دینی و گسترش معرفت دینی و ایجاد رفتار مذهبی در آنان .

10 - برگزاری مراسم صبحگاهی و کمک از دانش آموزان در اجرای آن و تشویق برای شرکت در ورزش صبحگاهی دبیرستان .

11 - شناسایی و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری و تقدیر از دانش آموزان موفق و خلاق در امور پرورشی  .

 12 - برگزاری جلسات ستاد تربیتی در پایان هـر ماه و بررسی مسائل تربیتی و اخلاقی و روحی دانش آموزان و تلاش جهت رفع مشکلات موجود و هماهنگی با مشاور دبیرستان .

                                                                             مدیریت دبیرستان غیر دولتی دکتــر معین