نفرات برتر امتحانات نوبت اول 98 یازدهم ریاضی

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

سهیل همت پور

Aیازدهم

19/93

اول

 

2

پویا وطن خواه

Aیازدهم

19/84

دوم

 

3

امیررضا استرکی

Aیازدهم

19/58

سوم

 

4

نیما کرمی

Bیازدهم

19/85

اول

 

5

دانیال قلی زاده

Bیازدهم

19/77

دوم


 

6

امیر علی طایفه

Bیازدهم

19/26

سوم


 

     نفرات برتر امتحانات نوبت اول  98 یازدهــم تجربی

  

 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

امیررضا محمودی

Cیازدهم

19/61

اول

 

2

محمد امیرحسنلو

Cیازدهم

19/49

دوم

 

3

علی فرج زاده

Cیازدهم

19/39

سوم

 

     شایان مرادی
 یازدهم C
19/39 
   سوم