نفرات برتر امتحانات مستمر آبان 98 یازدهم ریاضی

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

سهیل همت پور

Aیازدهم

19/44

اول

 

2

سهیل رفیعی

Aیازدهم

19/35

دوم

 

3

پویا وطن خواه

Aیازدهم

19/31

سوم

 

4

نیما کرمی

Bیازدهم

19/69

اول

 

5

دانیال قلی زاده

Bیازدهم

19/25

دوم


 

6

ایمان عرب

Bیازدهم

18/81

سوم


 

     نفرات برتر امتحانات مستمر آبان 98 یازدهــم تجربی

  

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

محمدامیر حسنلو

Cیازدهم

19/13

اول

 

2

آرش غلامی

Cیازدهم

18/56

دوم

 

3

علیرضا دلکش

Cیازدهم

18/38

سوم