قبولی چشمگیر دانش آموزان دبیرستان دکترمعین در دانشگاه های سراسری شهریور 1388

    

 

1 فرهاد توحیدی مهندسی نفت دانشگاه نفت
2 پدرام زعیمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
3 محمد بیک زاده  مهنـــدسی صنایع خواجه نصیر
4 نیکیار پیشقدم  مهنـــدسی صنایع خواجه نصیر
5 آرمین بنایی  مدیریت مالی دانشگاه تهـران
6 حسین صادقی مهنـــدسی مکانیک بین المللی قزوین
7 یوسف پور سیف مهنـــدسی مکانیک دانشگاه زنجان
8 میلاد کهن ترابی  مهنـــدسی عمران دانشگاه زنجان
 9 پویا دهقانی شیمی دانشگاه شیراز
 10 ابراهیم قاسمی  مهنـــدسی متالوژی دانشگاه مراغه
 11 سینا زارع  مهنـــدسی متالوژی دانشگاه مراغه
12 علیرضا رضایی مهندسی نفت دانشگاه نفت تهران
 13 سید مهدی میر بزرگی مهندسی نفت دانشگاه نفت تهران
 14  محمد ابراهیمی مهنـــدسی عمران تهــران
 15 مهدی کار دان مهنـــدسی شیمی  تهران
 16 پرهام کیارش مهنأ=ـــدسی IT بابل
 17 مجید قره باغی  مهنـــدسی برق کـــرج
18 احسان قطب مهنـــدسی عمران کـــرج
 19 وحید حسنی مهنـــدسی عمران کـــرج
 20 بهنود آذر شاهی مهنـــدسی عمران  کـــرج
21 آرمین اکبری مهنـــدسی مکانیک کـــرج
22 میثم رحیمیان  مهنـــدسی صنایع کـــرج
23 فریور سلیمی  مهنـــدسی صنایع کـــرج
24 عادل فرشید نسب  مهنـــدسی صنایع کـــرج
25 نادر یزدان شناس  مهنـــدسی صنایع کـــرج
26 مرتضی ریوندی  مهنـــدسی متالوژی کـــرج
27 محمد رضا بیات   مهنـــدسی برق قـزوین
28 محمد توده دهقان  مهنـــدسی مکانیک قـزوین
29 حسام الدین رضا زاده  مهنـــدسی صنایع قـزوین
30 امیر بهادر یزدی  مهنـــدسی صنایع قـزوین
31 محمد رضا کوتیه مهنـــدسی کامپیوتر قـزوین
32 اشکان اعتمادی مدیریت قـزوین
33 روژیار گندمی  مهنـــدسی عمران قـزوین
34 احسان معدنی فیزیک تاکستان
35 احمد جعفری فیزیک تاکستان
36 فرزاد وطن دوست مهنـــدسی متالوژی ساوه
37 دانیال طهماسبی زاده  مهنـــدسی عمران ساوه
38 حسین فتحی فیزیک اراک
39 محمدامین ناصر خاکی  مهنـــدسی عمران خمین
40 بهنام چهره افروز  مهنـــدسی عمران شیراز
41 محمد فیاض بخش مهنـــدسی مکانیک کرمانشاه
42 نیما حسنی مهنـــدسی مکانیک تفرش
43 کیارش میر باقری مهنـــدسی شهر سازی یزد
44 علیرضا رئیسیان مهنـــدسی کامپیوتر یزد
45         سروش ضرابی  مهنـــدسی عمران میبد
46 پدرام هاشمی  مهنـــدسی صنایع نراق