دبیرستان پسرانه دکتر معین همچنان رتبه برتر درصد قبولی در امتحانات نهایی خرداد در بین کلیه دبیرستان های ناحیه 3 کرج می باشـــــد .

بر اساس گزارش شماره 20 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج که توسط کارشناسی محترم متوسطه دوم تنظیم گردیده است و در برد اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 نصب گردیده است .

 

 

گزارش 20
درصد قبولی نهایی خرداد1399
  اداره آموزش و پرورش
ناحیه 3 کرج
مدرسه
 تعداد شرکت کنندگان خرداد99
  میانگین نمره اوراق امتحانات
 درصــــــــــد قبولــی
دکتر معین
76
  15/83 96/45
دانش انتخاب
 22
  15/71
91/85
رشد نـــو 2
53
  14/36
91/25
البرز
120
  14/34
88/25
مهر اول
139
  14/35
86/77
خیام
54
  13/84
85/02
رشد نــو
84
  13/87
83/39
اندیشمندان جوان
25
  12/47
77/14
پژوهندگان علم
47
  13/33
76/18
سلام البرز
36
  12/81
74/73
پارسیان
35
  10/78
65/12
ارشاد
32
  11/01
64/67
سعادت
27
  10/3
55/39
شهید بهشتی
33
  10/06
53/54
حکیم جعفری
68
  9/62
47/97
استقلال
13
  9/09
45/26
سترگ
24
  9/7
45/13
سما
33
  9/07
43/94
فرهیختگان
32
  9
41/88
خردمندان
45
  8/71
41
بهمن
18
  8/61
40/91
نسل شایسته
45
  8/39
39/36
افتخار
18
  7/93
38/24
فضیلت
55

8/39
36/04