دبیرستان پسرانه دکتر معین همچنان رتبه برتر درصد قبولی در امتحانات نهایی خرداد در بین کلیه دبیرستان های ناحیه 3 کرج می باشـــــد .

بر اساس گزارش شماره 20 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج که توسط کارشناسی محترم متوسطه دوم تنظیم گردیده است و در برد اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 نصب گردیده است .

گزارش 20
درصد قبولی نهایی خرداد
1398
اداره آموزش و پرورش
ناحیه 3 کرج
مدرسه
 تعداد دروس حاضر ین
تعداد قبولی
میانگین نمره اوراق امتحانات
 درصــــــــــد قبولــی
دکتر معین
570
540
14/88 94/74
مهر اول
 478
443
14/6
92/68
البرز
1419
1309
15
92/25
رشد نو
919
751
13/04
81/72
خیام
469
382
13/71
81/45
پژوهندگان علم
279
185
11/45
66/31
دانش
409
353
11/15
61/86
اندیشه برنا
367
222
10/91
60/49
اندیشمندان جوان
310
187
10/64
60/32
دانشگاه آزاد سما
240
136
10/7
56/67
پارسیان
266
144
10/44
54/14
ارشاد
357
182
9/77
50/98
والعصر
239
110
9/22
46/03
بنی هاشم
337
149
9/31
44/21
سعادت
230
97
8/71
42/17
بردبار
98
39
8/08
39/8
افتخار
146
47
7/48
32/19
اسقلال
57
18
7/04
31/58
فضیلت
104
30
7/24
28/85
خردمندان
59
17
7/85
28/81
شهید بهشتی
240
51
7/29
21/25
مجد
267
36
5/93
13/48