قبولی چشمگیر دانش آموزان دبیرستان دکترمعین در دانشگاه های سراسری شهریور 1389

         

1 میثم میرالـی  پــزشـکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 علیرضا پور حمیدی مهنـــدسی مکانیک شهـید عباسپور تهـران
3 مهــدی شامخـی مهنـــدسی مکانیک تهـران
4 سیاوش حـریان  مهنـــدسی مکانیک تهـران
5 آرین  عاشـوری مهنـــدسی مکانیک تهـران
6 گشتاسب رئوفی مهنـــدسی نفت تهـران
7  امیر  قدیری  مهنـــدسی متالوژی  همـــدان
8  محمد   طهماسبی   مهنـــدسی عمران  دانشگاه تبریز
 9  مجید قره باغی  مهنـــدسی برق  دانشگاه امام خمینی
 10  احمد واشقی   مهنـــدسی صنایع  دانشگاه بابلسر
 11  محمد امین ناصر خاکی  مهنـــدسی معماری  قــزوین
12 هادی حــلاوتی  مهنـــدسی کامپیوتر   قــزوین
 13  علی انوری   مهنـــدسی عمران قــزوین
 14  محمد مهدی دیدبان مهنـــدسی کامپیوتر قــزوین آزاد
 15  محمـد اســلامی  مهنـــدسی کامپیوتر  قــزوین آزاد
 16  محمد حسین بوذری    مهنـــدسی صنایع قــزوین آزاد
 17  افشین ثابت   مهنـــدسی صنایع قــزوین آزاد
18  امیــد ریحانی   مهنـــدسی برق  کـــرج
 19  امیر سعید الزامی   مهنـــدسی برق کـــرج
 20  امیر حسین شیراریان   مهنـــدسی برق  کـــرج
21 محمد رضا کوتی مهنـــدسی مکانیک کـــرج
22 کیوان ظریف ذبیحیان مهنـــدسی مکانیک کـــرج
23 عطا زمانی مهنـــدسی مکانیک کـــرج
24 سیدپدرام  هاشمی   مهنـــدسی عمران کـــرج
25 حمید سعید  کیا  مهنـــدسی عمران کـــرج
26 محمد سجاد اسماعیلی  مهنـــدسی عمران کـــرج
27 کیان محمد خواه  مهنـــدسی عمران کـــرج
28 محمود رضانیر  مهنـــدسی عمران کـــرج
29 میلاد حبیبی  مهنـــدسی صنایع کـــرج
30 علی اظهــری  مهنـــدسی صنایع کـــرج
31 سید احمد حسام زاده مهنـــدسی کامپیوتر کـــرج
32 هومن آئینی  مهنـــدسی متالوژی کـــرج
33 کوشا رمزی  مهنـــدسی صنایع کـــرج
34 فراز ذاکــر  مهنـــدسی متالوژی کـــرج
35 رامین قره بابائی مهنـــدسی کشاورزی دانشگاه سنندج
36 امین دهقان زاده  مهنـــدسی عمران مــلارد
36 علــی سام  مهنـــدسی عمران مــلارد
37 حامد اسماعیلی مهنـــدسی مکانیک تاکستان
38  دانیال دیندار مهنـــدسی مکانیک تاکستان
39 سورنا سلمان زاده مهنـــدسی مکانیک تاکستان
40 محمد فیاض بخش مهنـــدسی مکانیک تاکستان
41 سپهـر هاشمی مهنـــدسی مکانیک سمنان
42 بهنام چهره افروز مهنـــدسی مکانیک اصفهان
43 فرهاد جعفری  مهنـــدسی عمران  یزد
44          پدرام امین پور  مهنـــدسی عمران  ملارد
45   علی اکبر سر لک مهنـــدسی مکانیک  دماوند
 46       حمید عبدلی مهنـــدسی معدن     زنجان
 47        محمد رضا سعادت نیا  مدیریت بازرگانی     چالوس
  48       حسین فتحی    فیزیک     کـــرج