قبول شدگان علـــوم پزشکی تهران 

   ردیف       نام و نام خانوادگی    سال قبولی
     رشته قبولی
      1
          میثم     میرالی
        89
    پزشکی علوم پزشکی تهران
      2
           سجاد      قدوسی
         93
         پزشکی علوم پزشکی تهران
      3
            معین       ملک زاده
         93
         پزشکی علوم پزشکی تهران
      4
           شایان      شمس
        93
          دکترا دندانپزشکی البرز
      5
     سپهـر حسینی سدهی
       1400
          دارو سازی دانشگاه اهواز