نفرات برتر امتحانات نوبت اول  98سال دهــم ریاضی فیزیک

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

عرفان رحیمی

دهم   

A

19/94

اول

 

2

آرمین آبکار

دهم   

A

19/72

دوم

 

3

مانی صدیقی

دهم   

A

19/41

سوم

 

4

بردیا  امینی

دهم   

B

19/82

اول

 

5

سیدمحمدرضا طبایی

دهم   

B

19/82

اول

 

6

ایلیا قلی زاده

دهم   

B

19/66

دوم

 

     7
   سید محمدرضا  شریفی
   دهم B
        19/58 
    سوم
 

   

            نفرات برتر امتحانات نوبت اول 98 دهــم تجربی

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

رامتین کلانتری

دهم   

C

20

اول

 

2

علیرضا اسفندیاری

دهم   

C

19/77

دوم

 

3

مبین جبارنژاد

دهم   

C

19/76

سوم