ردیف

 

 

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

1

 

 

    فیزیک

علی پیرزاده

فوق لیسانس

17 سال

2

محمد جهان میر

لیسانس

23 سال

3

حسین ملهم

 دکتری

21 سال

4

 

قربانعلی   مهرابی

  لیسانس

29 سال