دبیرستان دکتر معین

اردو

شمال - رامسر- آبان 92

مراسم نخبگان 92

اردوی شمال دی ماه 1394

دی ماه 1394 کانون رشد تنکابن

اردوی شمال دی 1395

1397

تابستان

1400

اردوی سال دوازدهم 1402

اردیبهشت1402

انجمن اولیا 1402

مهر 1402

روز معلم1403