اطلاعیه :  قابل توجه اولیاء گرامی   جلسه انجمن اولیا دبیرستان دکتر معین 

  

دوشنبه     8 /7/ 1398     از ساعت   16  الی   17/30   بعداز ظهر اولیا سال دهم 

                                         

سه شنبه     9 /7/ 1398     از ساعت   16 الی  17/30 بعداز ظهراولیا  یازدهم  

 


                                                  با تشکر:    دبیرستان  غیر دولتی  دکتر معین