ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

 

 

1

 زیست شناسی

آقای پنداره

فوق لیسانس

30سال

 

 

 2 زمین شناسی    آقای محمد رضا زمان پور لیسانس 24 سال    
3
زیست شناسی
آقای توحید  عزتی
فوق لیسانس
     

4

زیست شناسی

روح اله نوروستا

فوق لیسانس

10 سال