کادر اداری دبیرستان غیردولتی دکتر معین

 

کپی, unavailable
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه کار
سابقه مدیریت
سایر توضیحات
عکس
 
 
1
 
 
ابراهیم ترابی 
 
 
مدیر
 
فوق لیسانس
 
 
ادبیات
 
 
35 سال
 
 
30 سال
 
 
مؤسس
 
 
 
 
2
 
 
 
حاج حسن بختیاری 

 
 
 
مؤسس
و مسئول امور مالی
 
 
 
لیسانس
 
 
 
ریاضیات
 
 
 
دبیر بازنشسته
---
 
 
 
مؤسس

 
 
 
 
3
 
 
 
محمود ترابی

 
 
 
معاون تربیت بدنی
 
 
 
لیسانس
 
 
 
تربیت بدنی 
 
 
 
33 سال
---
---
 
 
 
 
4
 
 
 
مسعود شاهکوهی
 
 
 
معاون آموزشی
 
 
 
فوق دیپلم
 
 
 
فنی
 
 
 
دبیر بازنشسته
---
---
 
5
منوچهر  آذر نیا
معاون آموزشی
فوق دیپلم
گرافیک
دبیر بازنشسته
---
---
 
 
 
 
6
 
 
 
محمود حریفی
 
 
 
معاون پژوهشی
 
 
 
لیسانس
 
 
 
ادبیات
 
 
 
دبیر بازنشسته
---
---
 
7
 
 
 
 
 
-
 
 
 8
   یزدان  بهرامی
مشــاور
 لیسانس
روانشناسی
 دبیربازنشسته
---
---

9                     

1                
کپی, unavailable