اسامی قبولشدگان دانشگاه های سراسری کشور خــــرداد ماه 1400 دبیرستان غیر دولتی دکتر معین

 

  ردیف
     نام و نام خانوادگی
   رشته قبولی
   شهــرستان
     1
       سپهــر   حسینی
      دارو سازی
         اهـــواز
     2
       سهیــل   همت پور
    مهندسی آب
        تهــران
     3
       آرش       غلامــی
    زیست مولکولی
        تـهـران
     4
       حسین     شمس
    زیست  مولکولی
        تهـران
     5
       نیما        کـــرمی
    مهندسی نقشه برداری
        تهــران
     6
        سینا     فرامرزی
   مهندسی موادمتالوژی
       صنعتی شریف
    7
       اشکان    امیری
    مهندسی مکانیک
      تهــران
    8
   سیدعرشیا ساعتچی   
    مهندسی مکانیک
      تهــران
    9
     مرتضی    امیدی
    مهندسی هوا فضا
  خواجه نصیر تهران
   10
     امیرمحمد  کریمی
    مهندسی  مواد
 شهیدرجایی تهران
   11
       نویــد    مهرزاد
     زیست مولکولی
       قــزوین
   12
     پویا     وطن خواه 
     مهندسی برق
       قــزوین
   13
      عرفان  نجم صادقی
      مهندسی کامپیوتر
       قــزوین
   14
   امین محمد ریخته گری
    مهندسی   صنایع
    آزاد کـــرج
   15
      آرین بنائی نیا
     مهندسی  صنایع
    آزاد کـــرج
   16
   محمد مهدی  قاسمی
     مهندسی کامپوتر
    آزاد کـــرج
   17
   ایمان عرب   کلاتـه
     مهندسی کامپیوتر
    پیام نور کـــرج
   18
  امیر عباس  ترکمنی
    مرمت بنای تاریخی
    پیام نور کـــرج
   19
    سینا        یزدانی
       مهندسی صنایع
     آزاد کـــرج
   20
    علی    شاهمرادی
      مهندسی  نفت
     آزاد کـــرج
   21
    آروین    تاجیک
      مهندسی کامپیوتر
     آزاد کـــرج
   22
     معراج    شیخ ها
      مهندسی کامپیوتر
     آزاد کـــرج
   23
      محسن   منظمی
      مهندسی کامپیوتر
     آزاد کـــرج
   24
     حمیدرضا   قنواتی
      مهندسی کامپیوتر
     آزاد کـــرج
   25
       ماهان    مولایی
       مهندسی معماری
     آزاد کـــرج
   26
     حمیدرضا محسنی
         میکروبیولوژی
     آزاد کـــرج
   27
      سینا    فلکی
        مهندسی عمران
     آزاد کـــرج
   28
       دانیال   دیدگاه
       مهندسی مکانیک
     دولتی زنجان
   29
       سهیل    رفیعی
       مهندسی مکانیک
     دولتی  زنجان
   30
      محمدرضا   کشاورز
  مهندسی ساخت و تولید
    صنعتی شاهرود
   31
      امین محمد عــرب
       مهندسی برق
    صنعتی شاهرود
   32
    امیرحسین بابارحیمی
      مهندسی شیمی
         تبریز
   33
     سینا     خورشیدی
       مهندسی شیمی
       مراغــــه