مدیریت :

آقای ابراهیم ترابی 

گروه مالی:

حاج آقا بختیاری

گروه ادبیات :

گروه عربی:

گروه ریاضی:

گروه فیزیک :

گروه زبان: