ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

سابقه کار

پایه

1

 

 

 

 

ریاضیـات

 

 

محمد علیزاده

لیسانس

 ریاضیات

19 سال

دهم

2

عرفان فلاح

لیسانس

ریاضیات

18سال

دهم
  معدنی فوق لیسانس ریاضیات 16 یازدهم

3

معدنی پور

فوق لیسانس

ریاضیات

19سال

دهم

4

اقبال زارعی

فوق لیسانس

ریاضیات

27 سال

دوازدهم

5

ناصر دین پرور

لیسانس

ریاضیات

27 سال

یازدهم          

6

صادق سلیمیان

لیسانس

ریاضیات

36 سال

دوازدهم

7

 


حسام سلیویان

لیسانس

3 سال

چهارم-یازدهم