ردیف

گـروه درس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

پایه

1

 

 

زبان خارجه

 

 

 

مجید         رضایی

 

لیسانس

20 سال

دهم

2

       

3

   مرتضی سوداگری

لیسانس

30سال

11و12