دانش آموزان برتر دبیرستان  دکتر معین       کلاسهای دهم ریاضی فیزیک

امتحانات خرداد  ماه  1397

 

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

رتبه در پایه

1

معراج دلشاد

دهم   

A

19/89

اول

اول

2

پارسا  شریف زاده

دهم   

A

19/73

دوم

چهارم

3

پارسا  مباشری

دهم   

A

19/63

سوم

ششم

سینا   محمدی زاده

دهم   

B

19/77

اول

دوم

5

پوریا  سبحانی

دهم   

B

19/75

دوم

سوم

6

ارشیا  بارانی

دهم   

B

19/64

سوم

پنجم