ردیف گروه درسی نام نام خانوادگی مدرکتحصیلی سابق تدریس  پایه
1 شیمی آقای بروجردیان لیسانس 30 دهم
2 شیمی آقای منصوری لیسانس 26 یازدهم
3 شیمی آقای قربانی  فوق لیسانس 15 دوازدهم