نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی سال دوم مهر ماه 94  

    دبیرستان دکتر معین 

 

ردیف نام و نام خانوادگی  نتایج آزمــون
1 علی                معینی نفر اول دبیرستان
2 سپهــر            خرسند نفر دوم دبیرستان
3 سید علی           ساعتچی نفر سوم دبیرستان