اطلاعیه :  قابل توجه اولیاء گرامی   اعلان نتایج  امتحا نات خرداد دانش آموزان سال   دهم  ویازدهم 

  دبیرستان    

شنبه     1 /4/ 1398     از ساعت   6  الی   8/30   بعداز ظهر

                                         

یک شنبه     2 /4/ 1398     از ساعت   6 الی  8/30 بعداز ظهر 

 


                                                  با تشکر:    دبیرستان  غیر دولتی  دکتر معین