برنامه امتحانات   خـــــــــــرداد ماه 98   ساعت شروع 8 صبح    

                                        دبیرستان  غیر دولتی دکتر معین

 

ایام هفته

تاریخ

دهــم 10صبح

یازدهــم 8صبح

دوازدهــم

 یکشنبه
98/3/5
فیزیک      شیمی
  -

سه شنبه

98/3/7

عربی

ریاضی-آمار

     -
 

 شنبه

98/3/11

شیمی

ادبیات

  ---

 دوشنبه

98/3/13

دینی

هندسه  

شنبه

98/3/18

ریاضی

زیست-حسابان

         -----

دو شنبه

98/3/20

جغرافیا
       عربی

-----

چهارشنبه
98/3/22
نگارش
انگلیسی

شنبه
98/3/25
ادبیات
دینی
----
         
         
         
         
 اعلام نتایج امتحانات خــــــــرداد 98

شنبه 98/4/1ساعت 8 صبح تا 1بعد از ظهر سال دهـــــم و یازدهم