دانش آموزان برتر دبیرستان دکتر معین    کلاسهای یازدهم ریاضی فیزیک

 

 

خرداد 1398 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

معراج   دلشاد

Aیازدهم

19/96

اول

 

2

امیر حسین کهنسال

Aیازدهم

19/96

اول

 

3

پارسا شریف زاده

Aیازدهم

19/76

دوم

 

4

سینا  محمدی زاده

Bیازدهم

19/92

اول

 

5

پوریا  سبحانی

Bیازدهم

19/91

دوم

 

6

اشکان امیری

Bیازدهم

19/53

سوم

 

 

         

 

  

دانش آموزان برتر دبیرستان دکتر معین    کلاسهای یازدهم تجربی

 

امتحانات دی ماه 1397  

 

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

رایان حاج حسنی

Cیازدهم

20

اول

2

مبین  احمدی

Cیازدهم

19/78

دوم

 

3

امیرعرفان بسطامی

Cیازدهم

19/78

دوم

 

4

حمدرضا  محسنی

Cیازدهم

19/75

سوم

C:\fakepath\احمدی مبین.jpg

5

علیرضا  نعیما

Dیازدهم

19/95

اول

6

مهدی پرویزی

Dیازدهم

19/90

دوم

7

سعید ترابی

Dیازدهم

19/72

سوم